Αναζήτηση

Είσοδος Μελών

NewsLetter sesa.gr

Εγγραφείτε στις λίστες ενημέρωσης και μάθετε πρώτοι τα νέα του κλάδου
captcha
Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 2.2.2021 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας»
pdfΦΕΚ 3277/Β΄/26.7.2021162.15 KB

Απόφαση Αριθμ. 130414 
Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος. 
pdfΦΕΚ 4825/Β΄/24.12.2019206.91 KB

Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033
Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ - Αυτονομώ», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
pdfΦΕΚ 5229/Β'/26.11.20201.51 MB

Απόφαση Αριθμ. 68781
Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β΄2604) κοινής υπουργικής απόφασης "Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων".
pdfΦΕΚ 2760/Β΄/03.07.2019134.56 KB

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 133473
Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ.45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)» (Β΄ 1445). 
pdfΦΕΚ 4309/Β΄/11.12.2017 POS163.78 KB

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)». 
pdfΦΕΚ 3944/Β΄/9.11.2017126.32 KB

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446 
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. 
pdfΦΕΚ 240/Α΄/22.12.2016 - NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4446566.68 KB

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4469 
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις. 
pdfΦΕΚ 62/Α΄/3.5.2017 Ν.4469/2017 Εξωδικαστικός Μηχανισμός273.28 KB

Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών

pdfΕγκύκλιος 22541 - Αρμοδιότητες Δήμων & Περιφερειών497.29 KB

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.

pdfΦΕΚ 85/A΄/12.5.2016 - Ν.4387 ασφαλιστικό.pdf990.06 KB

Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.

pdfπερισσότερα142.75 KB

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014
(ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

pdfΦΕΚ 1260 Β - 28.4.2016 ΜΥΦ.pdf112.94 KB

Απόφαση Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.

pdfπερισσότερα261.31 KB

ΟΔΗΓΙΑ 2014/33/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες

pdfπερισσότερα1.43 MB

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4334
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).

pdfΦΕΚ 80 Α - 16.07.2015.pdf1.67 MB

Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

pdf3573 Β - 31.12.2014.pdf142.62 KB

Αριθμ. 27397/122/19.8.2013

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

pdf2062 B - 23.08.2013.pdf116.57 KB

Αριθμ. Οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4. 

Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

pdfΦΕΚ 2190 Β - 5.9.2013.pdf5.7 MB

 

Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. 
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.

pdfΦΕΚ 1644 Β - 3.7.2013.pdf208.53 KB

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα
της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

pdfΦΕΚ 141 Α - 12.6.2013 ΠΔ 108.pdf488.03 KB

NOΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982 

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

pdfΦΕΚ 143 Α - 17.6.2011.pdf687.54 KB

Εφαρμογή της νομοθεσίας καταχώρησης ανελκυστήρων από τις υπηρεσίες των Δήμων, κατ' εφαρμογή της ΚΥΑ οικ. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) για τους ανελκυστήρες.

pdf περισσότερα 535.98 Kb

Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ' αριθμ. Φ9.2/Οικ. 28425 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β΄/22.12.2008)
βλέπε σελ. 5238

pdf περισσότερα 119.13 Kb

Αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425
Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

pdf περισσότερα 132.16 Kb

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 24461/1124/14-11-2006 εγκυκλίου.

pdf περισσότερα 98.70 Kb

Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης οικ Φ Α΄ 9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β΄ 1797), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση  Φ Α΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (Β΄ 696) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων

pdf Περισσότερα 848.66 Kb

Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (Β΄ 1797) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων

  pdf Περισσότερα  2.50 Mb

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)

pdf Περισσότερα 1.17 Mb

Αντικατάσταση της υπ' αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

pdf Περισσότερα 239.19 Kb

Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

pdf Περισσότερα 198.73 Kb